Kirikuaasta: apostlite pühapäev

Püha Paulus kirjutab: “Te ei ole nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed” (Ef 2:19).

Peetrus ja Paulus vitraažaknal

Juba varasel keskajal on apostlite Peetruse ja Pauluse päeva pühitsetud nende märtrisurma mälestuseks (peeterpaulipäev, 29. juuni). Nad hukati pärimuse kohaselt Roomas keiser Nero korraldatud vaenamiste ajal, 60. aastail. Kui luterlikus kirikus apostlite päevade tähistamine soikus, tõsteti peeterpaulipäeva piiblitekstid üle sellele pühapäevale ning hakati 6. nelipühadejärgset pühapäeva tähistama apostlite pühapäevana.

Sel pühapäeval meenutatakse kõiki apostleid. Pühapäeva piiblilugemised räägivad apostlite ja prohvetite kutsumisest ning Kristuse jüngri ülesandest laiemalt. Kristus on kõiki kristlasi arvanud vääriliseks osalema Tema töös. Kuulekana Jumala sõnale saame osa uuest elust Kristuses.

Me palvetame:
Kõigeväeline Jumal,
Sina oled rajanud oma Kiriku apostlite tunnistusele ja õpetusele.
Juhi meid oma käega, et me ei laseks kurjuse vägedel end eksitada, vaid püsiksime Sinu tões.
Seda palume Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi, kes koos Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab ja valitseb igavesest ajast igavesti.