Suure Nädala esmaspäev

Suure Nädala esmaspäev

Peetrus ülempreestri õuel (foto: TI Midjourney v5)

Kristuse kannatuslugu Püha Johannese järgi: Johannese 18:1 kuni 18:27

Jeesus lahkus oma jüngritega üle Kidroni jõe. Seal oli aed, kuhu Ta läks oma jüngritega.

Aga seda paika teadis ka Tema äraandja Juudas, sest Jeesus oli seal sageli viibinud koos oma jüngritega. Võtnud kaasa terve väeosa ning ülempreestritelt ja variseridelt sulaseid, tuli Juudas nüüd sinna tõrvikute ja lampide ja relvadega. Jeesus, kes teadis kõike, mis Teda ees ootas, astus nüüd nende poole ja küsis: „Keda te otsite?” Nad vastasid Talle: „Jeesust Naatsaretlast.” Ta ütles neile: „Mina olengi see.” Ka Tema äraandja Juudas seisis koos nendega. Kui Ta nüüd neile ütles: „Mina olengi see”, taganesid nad ja kukkusid maha. Siis küsis Jeesus neilt veel kord: „Keda te otsite?” Nemad ütlesid: „Jee­sust Naatsaretlast.” Jeesus vastas: „Ma ju ütlesin teile, et mina olen­gi see. Kui te nüüd mind otsite, siis laske neil minna”, et läheks täide sõna, mis Ta oli öelnud: „Ma ei ole kaotanud ühtki neist, keda Sa mulle oled andnud.” Siimon Peetrus, kellel oli mõõk, tõmbas selle nüüd välja ning lõi ülempreestri orja ja raius ära ta parema kõrva; orja nimi oli Malkus. Jeesus ütles siis Peetrusele: „Pista mõõk tuppe! Eks ma pea jooma sellest karikast, mille Isa mulle on andnud?”

Väeosa ja ülempealik ja juutide sulased võtsid nüüd Jeesuse ja si­dusid Ta kinni ning viisid esiteks Hannase juurde, sest see oli Kaifa­se äi, ja Kaifas oli tol aastal ülempreester. Kaifas oli aga see, kes an­dis juutidele nõu, et parem on surra ühel inimesel rahva eest.

Aga Siimon Peetrus ja üks teine jünger järgnesid Jeesusele. See jünger oli ülempreestri tuttav ja ta läks koos Jeesusega ülempreestri õue. Peetrus seisis aga väljas ukse ees. Siis väljus see teine jünger, kes oli ülempreestri tuttav, ja kõneles uksehoidjatüdrukuga ning viis Peetruse sisse. Uksehoidjatüdruk ütles nüüd Peetrusele: „Eks si­nagi ole üks selle inimese jüngreid?” Tema ütles: „Ei ole.” Aga orjad ja sulased olid teinud lõkke, sest oli külm, ja seisid ning soojendasid end. Ja ka Peetrus seisis nende seas ja soojendas end.

Ülempreester küsitles nüüd Jeesust Tema jüngrite ja õpetuse kohta. Jeesus vastas talle: „Mina olen rääkinud maailmale avalikult. Mina olen alati õpetanud sünagoogis ja pühakojas, kuhu kogunevad kõik juudid, ja salaja pole ma rääkinud midagi. Miks sa küsid seda minult? Küsi nendelt, kes on kuulnud, mida ma olen neile rääkinud. Vaata, nemad teavad, mida ma olen öelnud.” Aga kui Ta seda ütles, andis üks seal kõrval seisnud sulane Jeesusele kõrvakiilu ja ütles Talle: „Kas Sa nõnda vastad ülempreestrile?” Jeesus vastas talle: „Kui ma rääkisin pahasti, siis tunnista see pahaks, kui see oli aga õi­ge, miks sa mind siis lööd?” Siis Hannas läkitas Ta kinniseotult ülempreester Kaifase juurde.

Aga Siimon Peetrus seisis seal ja soojendas end. Nad ütlesid nüüd talle: „Eks sinagi ole üks Tema jüngreid?” Tema aga salgas ja ütles: „Ei ole.” Üks ülempreestri orje, selle sugulane, kelle kõrva Peetrus oli ära raiunud, ütles: „Eks mina näinud sind Temaga koos aias?” Siis salgas Peetrus jälle, ja kohe kires kukk.

Me palvetame: Issand Jumal, halastaja Isa, me palume Sind, vaata armuga oma rahva peale, kelle pärast Sinu armas Poeg ennast patuste kätte andis ja häbistavat ristisurma kannatas. Anna meile oma armu, et oleksime Sinu Poja eeskujul kannatlikud oma murede keskel ning Sind igal ajal kiidaksime ja austaksime. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi.

Piiblitekst: Eesti Piibliseltsi tõlge

Meeldib 1

Lisa kommentaar