Koostöökogu hakkab juhtima diskussiooni kirikus ja ühiskonnas aktuaalsetel teemadel

Koostöökogu hakkab juhtima diskussiooni kirikus ja ühiskonnas aktuaalsetel teemadel

Pildil on (vasakult) koostöökomisjoni liikmed Urmas Viilma, Priit Rohtments, Urmas Nõmmik, Anti Toplaan ja Urmas Nagel (esimees). (Foto: Anti Toplaane Facebooki leht)

Teisipäeval, 27. septembril kogunes EELK konsistooriumi ruumides esmaseks aruteluks kevadel kirikuvalitsuse poolt ellu kutsutud teoloogilise arutelu strateegia koostamise töörühm koosseisus: Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma.

Kokkuvõtte esimesest kokkusaamisest teeb assessor praost Anti Toplaan: “Teoloogidest, vaimulikest ja kristliku haridusega seotud isikutest koosneva kootöökogu liikmed olid ühisel meelel selles, et nii kirikus kui ühiskonnas aktuaalsetel teemadel on võimalik rääkida erinevaid osapooli kaasates teineteisest lugupidaval moel.

Lähiaja esimese sammuna pidasid komisjoni liikmed oluliseks küsida kiriku liikmeskonnalt tagasisidet sõnastamaks paar-kolm olulisemat teemat, millele pöörata esimestes aruteludes tähelepanu.

Enne konkreetsete arutelude juurde jõudmist soovib komisjon koostada teoloogilise arutelu strateegia mis peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid, kuidas viia kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni. Arutelu strateegia valmides esitatakse see kinnitamiseks EELK Konsistooriumile.

Aktuaalsete teemade sõnastamise järgselt võib erinevaid arutelusid algatada nii koguduse, praostkonna kui komisjon tasandil mis võivad soovi korral jätkuda aruteludega vaimulike konverentsi, piiskopliku nõukogu või kirikukogu tasandil.

Algatuse laiemaks eesmärgiks võiks olla kiriku sisemise väitluskultuuri arendamine, erinevate arusaamade visandamine, võimalike ühisosade otsimine ning edaspidise diskussioonikohtade sõnastamine.”

Kronoloogia

10.2.2021. Avaldus kirikuvalitsusele. Alla on kirjutanud: Urmas Nagel, Vaimulike konverentsi esimees; Urmas Nõmmik, Tartu Ülikooli usuteaduskonna juhataja; Priit Rohtmets, Akadeemilise Teoloogia Seltsi sekretär; Marko Tiitus EELK Usuteaduse Instituudi rektori kt.

“Jälgides diskussioone ja debatte Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) vaimulikkonna, teoloogide ja kiriku liikmete hulgas, oleme jõudnud arusaamiseni, et peame kirikurahvana ühtsuse ja rahu säilitamiseks senisest rohkem pingutama. Viimaste aastate jooksul on kirikus saanud sagedaseks terav vastandumine neil teemadel, mis põhjustavad ühiskonnas laiemalt lahkarvamusi. Selleks kutsume EELK Konsistooriumi üles asutama koostöökogu, kuhu oleksid kaasatud vähemalt EELK vaimulike konverentsi, EELK Usuteaduse Instituudi, Tartu Ülikooli usuteaduskonna ja Akadeemilise Teoloogia Seltsi esindajad. Sel moel oleks tagatud, et koostöökogus on nii kiriku vaimulikud kui ka ilmikliikmed”.

16.2.2021. Kirikuvalitsus palus EELK hariduskomisjoni sõnastada konsistooriumi jaoks konkreetsed ettepanekud, millist nime peaks nimetatud kogu kandma, kes ja milliste printsiipide alusel võiks sellesse kogusse kuuluda ning teha ka vastavad nimelised ettepanekud ja sõnastada ka kogule antav lähteülesanne. Kogu ettepanekute pakett tuli esitada kirikuvalitsuse aprillikuu istungile, mis toimus 6. aprillil 2021.

6.4.2021 Hariduskomisjon laiendatud koosseisus (s.t koos Urmas Nageli, Urmas Viilma ja Priit Rohtmetsaga) sai ülesande hakata tegelema teoloogilise arutelu strateegia koostamisega.

29.10.2021 saatis Kadri Põder partnerkirikute esindajatele kirja, kus selgitas, et kirikuvalitsus on võtnud nõuks töörühma moodustamise ja palus materjale, mis aitaksid valgustada, kuidas selle teemaga on partnerkirikutes toimitud.

3.5.2022. EELK Konsistoorium otsustab:

1. Moodustada töörühm teoloogilise arutelu strateegia koostamiseks koosseisus: Urmas Nagel (esimees), Kristel Aer, Kerstin Kask, Jaan Lahe, Urmas Nõmmik, Priit Rohtmets, Ove Sander, Randar Tasmuth, Marko Tiitus, Anti Toplaan, Egle Viilma ja Urmas Viilma.

2. Teoloogilise arutelu strateegia peaks sisaldama metoodikat ja ettepanekuid selle kohta, kuidas ja millistel teemadel viia Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus arutelu head tava järgides läbi teoloogilist diskussiooni.

3. Teoloogilise arutelu strateegia esitatakse kinnitamiseks EELK Konsistooriumile.

Lisa kommentaar