EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima hingehoidjaks

EELK Usuteaduse Instituut kutsub õppima hingehoidjaks

Kui Sinu igapäevatöö on inimeste abistamine ja nõustamine ning tunned kutsumust saada hingehoidjaks, siis oled juba sel sügisel oodatud EELK Usuteaduse Instituuti hingehoidja baaskoolitusele.

Koolituse eesmärk on võimaldada hingehoiutööks vajalike pädevuste omandamist ning toetada aitavates ametites töötavate inimeste professionaalset arengut. Hingehoidja baaskoolitus arvestab hingehoidja ja kaplani kutsestandardi nõuetega.

Koolituse sihtgrupp: teoloogia üliõpilased; kaplanid, koguduste vaimulikud ja töötegijad, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kes igapäevases töös tegelevad erinevate kirikute, organisatsioonide ning asutuste juures ligimese aitamise ja nõustamisega.

Koolituse maht on 26 EAP.

Koolitusel käsitletakse hingehoiu, kriisipsühholoogia ja kriisiabi põhimõtteid; nõustamist ja hingehoidu elukaare erinevates etappides (lapsed, noored, pered, eakad); erivajadustega inimeste ning surija ja leinaja hingehoidu. Kursuse käigus antakse ülevaade inimese füsioloogiast ja füsioloogiliste ning psühholoogiliste probleemide seostest; aitava ametiga seotud õiguslikest regulatsioonidest ning ametieetikast. Õppeprotsessi oluline osa on koolitatava professionaalse arengu toetamisel ning erinevate aitavate ametite (kaplan, hingehoidja, sotsiaaltöötaja, psühholoog) ametiidentiteedi mõtestamisel ja nendevahelise koostöö arendamisel.

Koolituse läbinud inimene:

 • tunneb hingehoiu ja pastoraalteoloogia põhimõisteid ja teooriad ning suudab neid oma töös rakendada;
 • oskab ja on valmis aitama inimesi kriisi- ja katastroofiolukorras;
 • tunneb inimese elukaare erinevaid etappe, nendes esinevaid arengulisi iseärasusi ning oskab nendega oma töös arvestada;
 • tunneb leinaprotsessi kulgu ja leinaja toetamise põhimõtteid ning arvestab nendega oma töös;
 • teab inimese füsioloogilisi ja psühholoogilisi protsesse ning tunneb peamisi somaatilisi ja psüühilisi haigusi;
 • analüüsib ja mõtestab oma rolli aitavas ametis ning oskab ennast suhtestada teiste samas valdkonnas töötavate spetsialistidega;
 • oskab oma töös teha moraalselt põhjendatud valikuid ning toetada eetiliste konfliktide lahendamist;
 • on tuttav riiklike regulatsioonide ja õigusaktidega, mis puudutavad hingehoiu valdkonda;
 • oskab algatada ja teha koostööd oma töökeskkonnas;
 • analüüsib oma tööd, oskab arvestada enda ja teiste ressurssidega ning on orienteeritud pidevale ameti- ja kutsealasele enesetäiendamisele;

Aeg: Kursus toimub 4-päevaste õppesessioonidena:

10.-13.11.2020
08.-11.12.2020
26-29.01.2021
16.-19.03.2021
25-28.05.2021

Ajakava kõigil õppesessioonidel:

1. päev            12.00-19.00

2. ja 3. päev    09.00-19.00

4. päev            09.00-16.30

Koht: Tartu, Riia 22A

Lektorid: Koolitajateks on EELK Usuteaduse Instituudi õppejõud ning erinevad spetsialistid väljastpoolt. Koolituse juht on hingehoidja ja superviisor Naatan Haamer.

Meetodid: loeng, seminar, rühmatöö, rolliharjutused, praktika, supervisioon, iseseisvad kirjalikud tööd ning kursuse lõputöö.

Koolitusel osalemise eeldused: vähemalt keskharidus ja koguduse vaimuliku soovitus.

Koolitustasu: 450 EUR. Sisaldab koolituse, jaotusmaterjalid ja kohvipausid.

Tasumine on võimalik ka osade kaupa. Täpsem maksegraafik lepitakse kokku personaalselt ning sellele vastavalt väljastatakse arved.

Registreerumiseks tuleb saata 25. oktoobriks 2020 aadressile kerstin.kask@eelk.ee või postiga Pühavaimu 6, Tallinn 10123, Kerstin Kask / “Hingehoidja baaskoolitus” järgmised dokumendid:

 • lühike elulookirjeldus (vastava vormi saab alla laadida ui.eelk.ee täiendusõppe lehelt hingehoidja baaskoolituse info alt);
 • motivatsioonikiri, kus põhjendad oma koolitusel osalemise soovi ja kirjeldad millised võimalusi näed hingehoiu praktika sooritamiseks koolituse ajal.
 • varem lõpetatud koolide, kõrgkoolide ja kursuste akadeemilised õiendid ning tunnistused;
 • lõpetamata kõrghariduse korral väljavõte õpingute tulemustest;
 • koguduse vaimuliku soovitus.

Laekunud sooviavalduste seast teevad koolitajad oma lõpliku valiku ja annavad hiljemalt 1. novembriks teada koolitusele vastuvõetute nimed.

Kui otsustad osaleda, võtad kohustuse osaleda kogu koolitusel!

Lisateave:

Kerstin Kask
tel 5530399
e-post kerstin.kask@eelk.ee