Kirikuvalitsus saatis kogudustele uued korraldused viiruse leviku tõkestamiseks

Kirikuvalitsus saatis kogudustele uued korraldused viiruse leviku tõkestamiseks

EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks, kinnitatud EELK Konsistooriumi e-hääletusel 07.12.2020

EELK Konsistooriumi korraldused lähtuvad „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ muutmine“ vastuvõtmisest Vabariigi Valitsuse poolt 23. novembril 2020 ning EELK Konsistooriumi juhistest jumalateenistusliku elu ja kogudusetöö korraldamisel.

Eeltoodule tuginedes annab EELK Konsistoorium alljärgnevad korraldused, mis hakkavad kehtima alates 8. detsembrist 2020 ja asendavad senised samal eesmärgil EELK Konsistooriumi poolt väljastatud korraldused ja juhised.

 1. Jumalateenistusliku elu, kogudusetöö ja kirikliku asutuse üldise tegevuse korraldamisel järgida Terviseameti, Vabariigi Valitsuse ja EELK Konsistooriumi juhiseid ja käesolevaid korraldusi ning hoida ennast jooksvalt kursis uueneva infoga. Võimalusel võtta kasutusele „HOIA“ nutirakendus ning soovitada selle kasutamist kõigile kaastöölistele ja koguduseliikmetele.
 2. Kõikidel kogudustel ja kiriklikel asutustel jätkata tavapärase kogudusetöö või töövaldkonna igapäevase tegevuse korraldamisega ning muude kiriku põhikirjaliste tegevustega võttes kasutusele kõik tarvilikud meetmed või piirangud COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja takistamiseks.
 3. Kõik COVID-19 haige lähikontaktsed vaimulikud, koguduste ja kiriklike asutuste töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised, samuti nende pereliikmed, kes on puutunud kokku inimesega, kellel diagnoositi koroonaviirus, peavad jääma eneseisolatsiooni 14 päevaks või kuni 10. päeval tehtud SARS-CoV-2 PCR negatiivse analüüsi tulemuse selgumiseni. Vähimagi nakkuskahtluse tekkides tuleb võtta kohe ühendust perearstiga. Oma elu korraldamisel lähikontaktsena tuleb lähtuda Terviseameti “Juhistest COVID-19 haige lähikontaktsele“.
 4. Iga vähimagi kahtluse korral tuleb vaimulikel ja kiriku töötegijatel lasta ennast testida.
 5. Kõik COVID-19 haigusega nakatunud vaimulikud, töötegijad ja vabatahtlikud kaastöölised peavad järgima arsti ja/või Terviseameti juhiseid, püsima isolatsioonis ning vältima kuni haiguse möödumiseni kõiki lähikontakte.
 6. Positiivsest testitulemusest ja COVID-19 haigusega nakatumisest tuleb vaimulikul teavitada kõiki kaastöölisi ja teis isikuid, kellega on tekkinud lähikontakte ning oma vahetut vaimulikku ülemat, kes informeerib sellest piiskoppi või peapiiskoppi.
 7. Koguduste vaimulikel tuleb jumalateenistuse teadetes ja teistes koguduse infokanalites regulaarselt informeerida koguduseliikmeid ja teisi kiriklikel üritustel osalejaid, et isikud, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, samuti nende lähikontaktsed pereliikmed ja teised nendega kokku puutunud inimesed peavad püsima eneseisolatsioonis. Inimestel, kes tunnevad, et on haigestunud, paluda mitte liikuda avalikes kohtades ega tulla kirikusse.
 8. Rahvarohketes paikades (sh ühistranspordis) ja mujal, kus teiste inimestega vahetult kokku puututakse, tuleb vaimulikul ja kiriku töötegijatel regulaarselt desinfitseerida käsi ja kanda kaitsemaski või visiiri.
 9. Vaimulikud ja kiriku töötegijad ei pea kandma kaitsemaski või visiiri jumalateenistustel, ametitalitustel ja muudel kirikusaalis toimuvatel kiriklikel üritustel, välja arvatud käesolevate korralduste punktis 11 kirjeldatud juhtudel.
 10. Koguduse või kirikliku asutuste igapäevatöö, samuti erinevate töörühmade ja gruppide, sealhulgas laulukooride ja ansamblite tegevus ja kogunemine, tuleb korraldada lähtuvalt turvalise hajutamise põhimõttest, järgides 2+2 reeglit ning desinfitseerimise kohustust ning siseruumides (va vabas õhus, kirikusaalis või mõnes teises suures avaras ruumis) kaitsemaski või visiiri kandmise kohustust. Kui nimetatud tingimusi pole võimalik täita, tuleb vastavad tegevused ja kogunemised korraldada virtuaalselt, lükata edasi viirusejärgsesse aega või ära jätta. Harjumaal ja Ida-Virumaal ei tohi töörühmad ja grupid olla suuremad kui 10 osalejat.
 11. Kinnistes ruumides, sealhulgas kirikusaalis toimuvatel jumalateenistustel, ametitalitustel ja muudel kiriklikel üritustel vältida laulukooride, lauluansamblite ja pasunakooride kasutamist. Ühislaulud ja koraalid asendada võimalusel instrumentaalmuusika või solistilauluga.
 12. Jumalateenistuste, ametitalituste ja muude kiriklike ürituste läbiviimisel kirikusaalis ning koguduse ja kirikliku asutuse ruumides:
 13. tuleb paigutada sisse- ja väljapääsude lähedale, samuti tualettruumidesse nähtavale ja hästi ligipääsetavale kohale desinfitseerimisvahendid, mille kasutamist üritustel osalejatelt palutakse ja seda neile meelde tuletatakse;
 14. desinfitseeritakse regulaarselt üldkasutatavaid siseruume, pindasid ja esemeid arvestades nende kasutussagedust;
 15. luuakse võimalus kaitsemaskide ostmiseks või vajadusel nende tasuta jagamiseks neile, kellel puuduv ostuvõimalus;
 16. tagatakse turvalise hajutamise põhimõttest igale jumalateenistusel, ametitalitusel, kontserdil ja muul sündmusel osalejale statsionaarne istekoht;
 17. võib statsionaarsete istekohtade olemasolul viibida kuni 400 inimest, ilma statsionaarsete istekohtadeta kuni 250 inimest ja välitingimustes kuni 500 inimest. Harjumaal ja Ida-Virumaal rakendub statsionaarsete istekohtade olemasolul täiendavalt 50% ruumi täituvuse piirang.
 18. jälgitakse jumalateenistuse, ametitalituse ja muu kirikliku sündmuse ajal 2+2 reegli täitmist, mis tähendab, et koos võib liikuda kuni 2 isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad;
 19. ei nõuta kuni kahe isiku koos liikumise nõude järgimist perekondadelt, samuti juhul kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada (nt armulaua jagamine, ristimine, käte õnnistamiseks peale panemine, jne).
 20. rakendatakse juhul kui 2+2 tingimusi ei ole võimalik või mõistlik täita teisi viiruse levikut pidurdavaid meetmeid, sh kaitsemaski kasutamist jms;
 21. kaitsemaski kandmist tuleb nõuda kõigilt jumalateenistusel, ametitalitusel või muul kiriklikul üritusel osalejatelt, (välja arvatud alla 12-aastased lapsed).
 22. korraldada koguduse tegevus ja tööjaotus nõnda, et samaaegse haigestumise vältimiseks viibib samal jumalateenistusel, ametitalitusel või muul kiriklikul üritusel üksteisega kokku puutudes võimalikult vähe vaimulikke, muusikuid ja teisi jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikuid;
 23. peavad vaimulikud, muusikud ja teised jumalateenistuse ettevalmistamise või läbiviimisega seotud isikuid ühiselt altarist või puldist teenides kandma kaitsemaski või visiiri;
 24. soovitakse, kui jumalateenistusel osaks on rahusoov, üksteisele rahu ilma füüsilise kontaktita;
 25. peab armulaua pühitsemise ja jagamise eel vaimulik oma käed võimalusel enne desinfitseerimist ka pesema;
 26. tuleb hoida armulaua annid altaril kaetuna rätiku või (karika)kattega, mis eemaldatakse ainult pühitsemise hetkeks;
 27. tuleb vaimulikul armulaua pühitsemise ja jagamise ajal kanda kaitsemaski või visiiri;
 28. tuleb vaimulikul armulaua jagamise ajal desinfitseerida vajadusel korduvalt oma käsi;
 29. kutsub vaimulik armulaualised altari juurde ainult armulaua vastuvõtmise hetkeks, paludes inimestel hoida turvalist distantsi ja liikuda jagamiskohta üksteise järel;
 30. tuleb armulauale tulijatele luua enne armulaua vastuvõtmist ja oblaadi käega puudutamist võimalus käte desinfitseerimiseks;
 31. kasutatakse pühitsetud veini jagamisel individuaalseid veinipeekreid või jagatakse oblaati veini sisse kastes ja inimesele otse suhu asetades;
 32. jagades erandkorras armulauda ühel kujul (una specie) oblaati inimesele otse suhu või desinfitseeritud käele asetades.
 33. Jagada informatsiooni kristlikest raadiokanalitest (Pereraadio ja Raadio 7) ja interneti lehekülgedest, mille vahendusel on võimalik osaleda jumalateenistustel otseülekannete või salvestuste kaudu.
 34. Jumalateenistustel ja palvustel palvetada jätkuvalt kuni viiruse taandumiseni:
 35. viirushaiguse tõttu hukkunud inimeste hingede pärast;
 36. COVID-19 haigusega nakatunute tervenemise eest;
 37. eneseisolatsioonis viibivate lähikontaktsete inimeste mittehaigestumise pärast;
 38. arstidele ja meditsiinipersonali eest, et Jumal annaks tarkust, jõudu ja vastupidavust haigete ravimisel ja nende eest hoolitsemisel;
 39. kõigi ametnike ja otsustajate pärast, et Jumal annaks neile kannatlikku, tasakaalukat ja tarka meelt õigete sammude astumiseks ja otsuste langetamiseks;
 40. viiruse leviku tõttu töö kaotanud inimeste turvalisuse ja sotsiaalsete tagatiste pärast;
 41. majandusraskustesse sattunud ettevõtete püsima jäämise pärast;
 42. kõigi inimeste hingerahu ja meelekindluse pärast;
 43. kogu tekkinud olukorra lahenemise pärast Eestis ja kogu maailmas;
 44. et Issand Kristus hinge ja ihu arstina oleks ise kõiki tervendamas ja õnnistamas.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Viilma

Peapiiskop