Teisel nelipühal ordineeriti neli uut preestrit

Teisel nelipühal ordineeriti neli uut preestrit

https://www.youtube.com/live/56MvqAzt9A8?feature=share
Ordinatsioonimissa otseülekanne Tallinna Toomkirikust algab 29. mail kell 16.45.

Täna, teisel nelipühal (29.05.2023) pühitses peapiiskop Urmas Viilma Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriametisse diakon Robert Bunderi, diakon Ulvar Kullerkupu, diakon Tanel Meieli ja Külli Suurevälja.

Kristus on seadnud oma Kirikule ka erilised ametid, et oma rahvast juhtida ja kaitsta. Preestri ülesanne on jutlustada Jumala sõna, pühitseda sakramente, õpetada ja teha hingehoiutööd, olles sel moel karjaseks Jumala rahvale. Preester peab oma ametis elama nagu Kristuse sulane, panema tähele inimeste vajadusi ja olema oma meeltega pööratud Jumala poole. Ustavuse ja tarkusega peab ta andma Jumala rahvale seda, mida nad vajavad usus puhastumiseks ja küpsemiseks, nii et Jumala armastus saaks maailmas nähtavaks.

Kiriku juhid, kelle ülesanne on vaimulikutööks valmistujate eluviisi läbikatsumine ja ettevalmistuse hindamine, on leidnud, et täna ordineeritavad preestrikandidaadid on eeskujuliku eluviisiga, vajaliku väljaõppega ja nad on saanud Jumala kutse. Seepärast anti neile apostlite pärimuse kohaselt palve ja käte pealepanemisega üle vaimuliku püha amet.

Ametivanne

Ametivandes tõotasid ordineeritavad Kolmainu Jumala nimel võtta enda peale vaimuliku ameti ning pidama seda Jumala auks ja Kiriku ülesehitamiseks ning kuulutada ja levitada selles ametis ainult Kiriku õpetust, mille aluseks on Vana ja Uus Testament, Apostlik, Nikaia ja Athanasiuse usutunnistus ning meie kiriku usutunnistuskirjad, mis on kogutud Liber Concordiae’sse. Nad tõotasid ka hoole ja ustavusega evangeeliumi kuulutada ja pühi sakramente Jeesuse Kristuse seadmist mööda õigesti talitada, rahvast õpetada ning pihisaladust täielikult pidada. Eesti Evangeelset Luterlikku Kirikut kui oma vaimulikku ema lubavad nad austada ja armastada, tema ülesehitamiseks jõudumööda töötada, kuulekad olla oma vaimulikele ülemaile, täita ustavalt oma ametiülesandeid ja kohelda ametivendi vennaliku heatahtlikkusega.

Ordineeritavad tõotasid elada jumalakartlikult ja ausalt, kristlikus usus kasvada, oma teadmisi ja oskusi täiendada ning armastuses teenida kirikut ja ligimest, olles kõigile heaks eeskujuks ning hoiduda sellest, mis nende ametis on sobimatu ja kahjustab kirikut. Eksimuste korral lubasid nad sõnakuulelikult tähele panna oma vaimulike ülemate manitsusi, järgida nende nõuandeid ja Jumala abiga ennast parandada.

Ordineerimine ja ametitunnuste andmine

Ordinatsiooniteenistusel Tallinna Toomkirikus 29.05.2023 (foto: kuvatõmmis veebiülekandest)

Ametivande andmisele järgnes ametisse pühitsemine, mille käigus ordineeritavatele paluti Püha Vaimu, et tema neid oma andidega täidaks ja Kristuse Kiriku preestrina oma teenistusse võtaks. Ordineeritavatele paluti ka püsivust ja ustavust, alandlikku meelt ja tarkust koostöös kõigi kaassulastega Kristuses, südamerahu ning kasvamist usus, lootuses ja armastuses.

Seejärel asetati vastpühitsetud vaimulikele ametitunnustena kaela ametirist ja stoola ning riietati nad kaasulasse.

Stoola (ld ’sall’) vaimuliku ametitunnus liturgilises riietuses, pikk kitsas riidest lint, mida vaimulik kannab alba peal. Stoolal on tavaliselt 3 risti (mõlemas otsas ja keskel) ja selle värv sõltub kirikuaasta perioodist. Nelipühadel, aga ka ordinatsioonil kasutatakse punast, Püha Vaimu tööd meenutavat värvi. Stoola sümboliseerib vaimulikku ametit kui tegutsemist Kristuse antud meelevallas ja Tema ikke kandjana (Mt 11:29). Preester ja piiskop kannavad stoolat ümber kaela, diakon üle vasaku õla.

Kaasula (ld casula – ’majake’, missarüü) on missat pidava vaimuliku liturgiline pealisrõivas, kaunistatud kristliku sümboolikaga ja selle värv sõltub kirikuaasta perioodist. Kaasula on kujunenud antiikaegsest üle pea käivast pontšot meenutavast mantlist. Kaasula sümboliseerib Kristuse kõikekatvat armastust, nagu kaasulagi katab vaimuliku kõiki teisi rõivaid. Kaasula viitab ka vaimuliku oma enese taandamisele, et täita Kristuse antud püha teenimisülesannet.

Tööle kogudustesse

Peapiiskopi otsusega on alates ordinatsioonipäevast Robert Bunder määratatud Rannu koguduse õpetajaks, Tanel Meiel Sangaste koguduse õpetajaks ja Laatre koguduse hooldajaõpetajaks, Ulvar Kullerkupp Lüganuse koguduse õpetajaks ning Külli Suurevälja kinnitatud Viimsi koguduse abiõpetajaks.

Meeldib 3

Lisa kommentaar