500 aastat eestikeelset Meie Isa palvet

500 aastat eestikeelset Meie Isa palvet

Heino Kivihalli kalligraafia

Tänavu möödub 500 aastat Meie Isa palve esmakordsest eestikeelsest kirjapanekust Kullamaa vakuraamatusse, mida suurel neljapäeval tähistati teadaolevalt esimese üle-eestilise Meie Isa palve ühislugemisega.

„On tähelepanuväärne, et just Is(s)a mede palve on esimene pikem tekst, mis eestikeelsena vääris aastatel 1524–1532 koostatud Kullamaa käsikirja ehk Kullamaa vakuraamatusse kirja panemist.” ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Kullamaa käsikiri 1524–1532

Ysa+ +mede . ken ßynna olte taywas .
po[h]ulut on ßynnu nÿmmÿ .
kulkut [ßin] ßynnu rikus ßatku
ßynnu tachtmuß taywas nynck [ma]eße
Anna meÿtte tennenÿ ycke+ +pewÿne leybp […] .
nynck heytka andex meye wollkat :
nÿnda kut meye Andex annama meÿtte wollalysth wasta.
elle ßättyt meyttyt kurÿa
Ohachtuß erenes sattka meÿt kuryasth . Amen

Wanradt-Koelli katekismus 1535

See on vanim eestikeelset teksti sisaldav trükis. Sellest on säilinud 11 raamatulehe fragmenti, alamsaksakeelne tekst vasakul ja selle tõlge eesti keelde paremal lehe poolel. Säilinud tekstikatke:

[Pöhitzetut] [sakut] synu [nymy] [Synu] [ryckus] [tul]kut
Synu tachmas sundküt kuth taywas / nynda kaes maa+ +peel
[N]yn[c]k ella satack m[eyd] kywsattussen sysse

Johannes Vergilius Völker 1585‒1595

Jsa mede, egæs sina olet, taiva sise,
Pühæt sako sinu nimi,
Tulku meile sinu rikus,
sinu mele+ +walt, sündke
kui taivo ni+ +kas mah pæhl,
Medi ega+ +peiweleib, ana meile tæna+ +peiw.
Nink ana meile andis mede süd,
kui meie aname andis medi südlest wasta.
Nink erra+ +satta meid sisse kurya hukutusse,
Erra+ +pæsta meid kikist kuriast

Heinrich Stahl ‒ aastast 1632

Palvest on olemas Heinrich Stahli (ca 1600-1657) koostatud versioon, mis ilmus tema saksakeelses kiriku käsiraamatu „Hand vnd Hauszbuches Für die Pfarherren, vnd Hauszväter Ehstnischen Fürstenthumbs“ I osas (1632), mis sisaldab väikest katekismust.

Issa meddi ke sinna ol-let Taiwas /
Pöhtzetut sakut süno Nimi /
tulekut meile sünno Rickus /
süno Tacht-minne sündkut /
kui Taiwas / ninda kahs mah pehl.
Med-di iggapeiwase Leiba anna meile tennapeiw /
Ninck an-na andix meile meddi Wölg-kat
kudt meije andix anname meddi Wölgkaleisille.
Ninck erra sata meid kiusatusse sis-se.
Erranis errapehsta meid keickest Kurjast:
Sest sünno on se Rickus /
ninck se Weggi / ninck se auw / iggawest /
Ame.

Wastne testament 1686

Meie Issa / Taiwan:
pöhandetus sahgo sinno Nimmi.
Sinno rikkus tulgo:
Sinno Tachtminne sündko / kui Taiwan /
nida kah mah pähl.
Meije päiwälikko Leibä anna meile tähmbä.
Nink anna meile andis meije Sühdä /
nida kui kah meije andisanname ommile Sühdleisille.
Nink errasahtko meid Kiusatusse sisse /
enge pästa meid erra ses Kurjast:

Esimene eestikeelne Piibel 1739

Meie Issa, kes saolledtaewas,
pühhitsetud sago sinno nimmi.
Sinno riik tulgo, sinno tahtminne sündko
kui taewas nenda ka Ma peäl.
Meie iggapäwase leiwa anna meile tännapääw.
Ja aña andeks meile meie wöllad,
kui ka meie andeks anname omma wölglastele.
Ja ärra sata meid mitte kiusatusse sisse,
waid peästa meid ärra sest kurjast;
sest sinno pärralt on se riik,
ja se wäggi, ja se au iggawest.
Amen

„Püha esä-meie Palwus“ tartumaa keeles 1896

Meie Esä, kes Sina olet taiwan.
Pühendetus saago Sino nimi.
Sino riik tulgo.
Sino tahtmine sündko, kui taiwan, niida ka maa pääl.
Meie päiwalikko leiba anna meile täämba.
Nink anna meile andis meie süüdä,
niida kui meie andis anname omile süüdläisile.
Nink ärä saada meid mitte kiusatuse sisse;
enge pästä meid ärä kurjast.
Sest Sino perält om riik nink wägi
nink awwustus igawetses ajas.
Aamen.

Piibel 1997

Meie Isa, kes sa oled taevas!
Pühitsetud olgu sinu nimi!
Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev!
Ja anna meile andeks meie võlad,
nagu meiegi andeks anname oma võlglastele!
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast!
Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.

Võro keeles

Mi Esä taivan,
pühendedüs saaguq sino nimi. Sino riik tulguq.
Sino tahtminõ sündku ku taivan, nii ka maa pääl.
Mi päävälikku leibä annaq meile täämbä.
Nink annaq meile andis mi süüq,
nii ku ka mi andis anna umilõ süüdläisile.
Ni saatku-i meid joht kiusatusõ sisse,
a pästäq meid ärq kur’ast,
selle et sino perält om riik
ja vägi ni avvustus igävedses aos.
Aamõn.

Kreeka keeles

Matteuse järgi

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου
ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου
γενηθήτω τὸ θέλημά σου,
ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς
τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,
ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν
καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
(ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις
καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας)
ἀμήν.
Pater hêmôn ho en tois ouranois; hagiasthêtô to onoma sou; elthetô hê basileia sou; genêthêtô to thelêma sou, hôs en ouranô, kai epi tês gês. ton arton hêmôn ton epiousion dos hêmin sêmeron; kai afes hêmin ta ofeilêmata hêmôn, hôs kai hêmeis afêkamen tois ofeiletais hêmôn; kai mê eisenenkês hêmas eis peirasmon, alla rhysai hêmas apo tou ponerou. (hoti sou estin hê basileia kai hê dynamis kai hê doxa eis tous aiônas) amên.

Ladina keeles

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum:
adveniat regnum tuum:
fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie:
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem: sed libera nos a malo.
(Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula saeculorum)
Amen.


Vaata ka:

Meeldib 1