Riigikogule tehakse ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka

Riigikogule tehakse ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka

Jaanuarikuu lõpuni oli kõigil soovijail võimalik anda oma allkiri Riigikogule saadetavale pöördumisele, millega tehakse tehakse ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka.

“Meie, allakirjutanud, pöördume Eesti Vabariigi Riigikogu poole ettepanekuga korraldada rahvahääletus küsimusega: “Kas toetate mittekonfessionaalse usundiõpetuse lülitamist põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka?”” Nõnda algab Riigikogule saadetud pöördumine, millele andis oma allkirja enam kui tuhat inimest.

Riigikogule suunatud ettepanekus osutatakse tõigale, et kuigi usuvabadus kuulub Eesti Vabariigis nagu teisteski demokraatlikes riikides kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides taasiseseisvumisest tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist. Kõik senised pingutused tagada usundeid käsitleva õppeaine lülitamist kohustuslike õppeainete hulka on haridusbürokraatlikel ettekäänetel või poliitilise tahte puudumise tõttu liiva jooksnud. Selle tulemusena on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.

Petitsiooni algatajate hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundiõpetus on oma olemuselt mittekonfessionaalne, st lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.


Vaata ka:

Meeldib 1