Tänavu on kirikus valimiste aasta

Tänavu on kirikus valimiste aasta

Foto: EELK koduleht

Nagu ihus on erinevaid liikmeid, mis efektiivseks toimimiseks peavad olema üksteisega ühendatud ning keskselt juhitud, või nagu hoone puhul on vajalik mitmesuguste komponentide olemasolu ja ühendus, nii on ka kirikus omad struktuurid, mis aitavad tagada efektiivsust juhtimises ja koostöös. Vaimulik juhtimine on korraldatud Kristuse poolt seatud vaimuliku ameti kaudu, kiriku kui maailmas tegutseva organisatsiooni juhtimisel on aga oluline osa ka koguduste juhtorganitel, üldkiriklikel asutustel ja allorganisatsioonidel ning kirikuvalitsuselgi. Tänavu on kirikus valimiste aasta, mis algab jaanuarikuus kogudustes ja lõpeb Kirikukogu istungjärgul novembris.

Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 1. jaanuar kuni 30. aprill 2021. Kui Sul on aktiivse koguduseliikmena soovi ja võimalust juhtimises osaleda, siis vaata siit, milline on valimiste aeg ja kandideeri!

Praostkonna sinod (Foto: EELK koduleht)

Praostkondade sinoditel ja EELK vaimulike konverentsil valitakse 30. septembriks 2021 kiriku parlamendi ehk EELK XXXI Kirikukogu liikmed.

Kirikuvalitsuse ehk konsistooriumi valitavate assessorite, kantsleri, kirikukohtu, EELK nõukogude ja kirikukogu komisjonide liikmete valimised toimuvad EELK XXXI Kirikukogu korralisel sügisistungjärgul 23.-24. novembril 2021.

Kuidas toimub kiriku juhtimine?

Kirikukogu

EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ on kirikukogu, kuhu ameti poolest kuuluvad peapiiskop, piiskop, kantsler, assessorid ja praostid ning lisaks neile veel igast praostkonnast kolm selle praostkonna sinodi poolt valitud esindajat. Kirikukogu valitakse neljaks aastaks ja selle kutsub kokku peapiiskop vähemalt kaks korda aastas.

Konsistoorium

Konsistoorium on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku valitsus, mille ülesandeks on kirikukogu otsuste täideviimine ja kiriku igapäevase töö juhtimine. Konsistooriumi moodustavad peapiiskop, piiskopid, kantsler ja kaks kuni neli assessorit. Kantsleri ja assessorid valib kirikukogu neljaks aastaks ning igale assessorile annab peapiiskop juhtida ühe või mitu tegevusala. Konsistoorium töötab Toompeal, Toomkiriku vastas asuvas nn piiskopimajas, mille ehituslugu ulatub tagasi 17. sajandi lõpukümnendeisse.

Piiskoplik nõukogu

Kiriku juhtimisel ja oluliste kirikuelu küsimuste käsitlemisel, samuti kiriku õpetuslike seisukohtade kujundamisel on peapiiskopile abiks piiskoplik nõukogu, mille liikmed on peapiiskop, piiskopid, praostkondade praostid, peapiiskopi poolt kirikukogusse nimetatud kaks kaplanaatide esindajat ning kaks Vaimulike konverentsi poolt kirikukogusse valitud liiget. Peapiiskop emeeritus ja piiskop emeeritus võivad piiskopliku nõukogu koosolekust osa võtta hääleõigusega. Piiskopliku nõukogu võimkonda kuulub õpetusse ja liturgiasse puutuvate otsuste vastuvõtmine, soovituste andmine konsistooriumile ja teistele kiriku organitele kirikuelu paremaks juhtimiseks ja korraldamiseks ning usu ja kõlbluse alal tekkivate vaidluste lahendamine.

Vaimulike konverents

Vaimulike konverentsi liikmed on EELK vaimulikud. Vaimulike konverentsi võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus.

Praostkonna sinod

EELK kogudused on Kodu-Eestis koondunud kaheteistkümneks ning Välis-Eesti piiskopkonnas viieks praostkonnaks, mida juhivad praostid. Praosti valib neljaks aastaks ametisse praostkonna esinduskogu ehk sinod ning valitud praosti kinnitab ametisse konsistoorium.

Praostkonna sinodi valitavad liikmed on iga koguduse nõukogu poolt enda liikmete hulgast neljaks aastaks valitud kaks ilmikliiget. Ameti poolest on sinodi liikmed praost, praostkonna koguduste õpetajad, abiõpetajad, diakonid ja praosti alluvuses töötavad vikaarvaimulikud. Peapiiskopil, piiskopil või nende esindajal on samuti õigus sinodi koosolekust hääleõigusega osa võtta.

Loe lisa:

Kiriku korraldus, juhtimine ja struktuur

Kirikuseadustik