Pühapäeva palvesõna

Pühapäeva palvesõna

Õpetaja Patrik Göransson (Foto: Regina Hansen)

Kolmainupüha. Tänase päeva teema on Varjatud Jumal. Palvesõna ütleb Tallinna Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja Patrik Göransson.

Püha, püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis Tema au! Js 6:3

Jeesus ütles: “Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni veest ja Vaimust, ei saa minna Jumala riiki. Lihast sündinu on liha, ja Vaimust sündinu on vaim.” Jh 3:5-6

Kolmainupüha tähistab kirikukalendris seda, et lõpeb poolaasta, mil keskendusime rohkem sündmustele Jeesuse elus ja algab õpetuslik poolaasta. On väga sümboone, et see algab Kolmainu Jumala Pühaga.

Jumalast kui Kolmainsusest räägitakse juba Piibli esimeses raamatus, kus Jumal kasutab endast rääkides sõna “teeme”. Ta tutvustab end alati Kolmainsusena, kui on toimumas suured sündmused, nagu näiteks Jeesuse ristimine: Poeg ristitakse, Püha Vaim tuleb alla kui tuvi ja Isa hääl on kuulda taevast. See ei ole miski, mida on välja mõelnud teoloogid, vaid õpetus, mis on väga selgelt Piiblis väljendatud.

Kolmainu Jumalat ei suuda me eriti ette kujutada, nagu me ei suuda mõista ka Tema sügavust ega Teda täielikult tundma õppida. Küll aga saame õppida teda usaldama ja uskuma, nagu Piibel meid õpetab ja nagu Jumal ise end pühakirjas esitleb: ta on Isa, Poeg ja Püha Vaim.

Katekismus õpetab, et Isa on põhiliselt Looja, Poeg on Lunastaja ja Vaim on Abistaja. Niimoodi on seda hea vastu võtta. Just tänu sellele, et Jumal on Kolmainsus, on ta Armastus. Ainult nii saab kirjeldada Isa, Poja ja Püha Vaimu vahel valitsevaid suhteid. Kui Jumal oleks “üksainsus”, ei saaks ta suhelda ja ta ei saaks ka olla Armastus.

Palvetades pöördume Isa poole Poja nimel ja Vaimu abiga: Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.

Lisa kommentaar