Riigikogu juhatus võttis menetlusse ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lisamiseks kohustuslike õppeainete hulka

Riigikogu juhatus võttis menetlusse ettepaneku korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lisamiseks kohustuslike õppeainete hulka

Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 1529 otsustas Riigikogu juhatus võtta menetlusse Marko Tiituse algatatud kollektiivne pöördumine „Ettepanek korraldada rahvahääletus usundiõpetuse lülitamiseks põhikooli ja gümnaasiumi kohustuslike õppeainete hulka“ ja edastada see menetlemiseks kultuurikomisjonile.

Rahvaalgatus.ee veebiväravas enam kui tuhat toetusallkirja kogunud petitsiooniga osutatakse tõsiasjale, et ehkki usuvabadus kuulub Eesti Vabariigis kodanike põhiseaduslike õiguste hulka, ei ole Eesti üldhariduskoolides tänaseni suudetud korraldada elementaarsete religioonialasete teadmist omandamist. Nii on Eestis üles kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle religioonialane haridus on kas puudulik või suisa olematu.

Petitsioonile allakirjutanute hinnangul on aeg küps muuta riiklikke õppekavasid selliselt, et igas kooliastmes õpiksid kõik õpilased ühe kursuse mahus usundiõpetust või sellega sisult samaväärset õppeainet. Usundiõpetus on oma olemuselt mittekonfessionaalne, st lähtub õpilase usuvabadusest ega sea eesmärgiks õpilase mõjutamist ühe või teise usundi tõekspidamisi või rituaale omaks võtma.

Petitsiooni tekstiga saab tutvuda veebiväravas rahvaalgatus.ee.

Meeldib 1