Kolmainupüha

Kolmainupüha

Esimene pühapäev pärast nelipüha on pühendatud pühale Kolmainsusele (ld Trinitatis).

Kolmainuõpetus püüab võtta kokku müsteeriumi, mida Piibel erinevates kohtades esitab: Jumal on taevane Isa, Looja; ta on Jeesus Kristus, Jumala Poeg ja Päästja; ta on Püha Vaim, kellena ta tänagi meie keskel tegutseb ja meid pühitseb.

“Me austame üht ainsat Jumalat kolmainsuses ja kolmainsust ühtsuses, ning ei muuda ähmaseks nende isikuid ega lahuta nende ühtset olemust,” öeldakse Athanasiose usutunnistuses.

Seda müsteeriumi ei suuda me siin maa peal kunagi lõpuni ära seletada ega mõista. Me õpime aga Jumalat tundma püüdes teda armastada ja tema käske pidada, teda ülistades ja teenides.

Mida tähendab õpetus Jumala kolmainsusest?

Mõiste “kolmainsus” ei pärine terminina Piiblist, vaid kristlaste püüdeist kokku võtta ja lühidalt sõnastada seda, mida Jumal endast on ilmutanud. Seda ilmutust analüüsides on jõutud tõdemuseni, et ühest Jumalast saab rääkida kui Isast, kui Pojast ja kui Pühast Vaimust, kes on küll eraldi isikud, ent siiski üks ning seesama Jumal.

Vanas Testamendis on Jumalast kõneldes läbivaks arusaam sellest, et on olemas ainult üks Jumal:

„Kuule, Iisrael! Issand, meie Jumal Issand, on ainus“ ( 5Ms 6:4).

* * *

“Mina olen Issand, sinu Jumal, kes sind tõi välja Egiptusemaalt,
orjusekojast. Sul ei tohi olla muid jumalaid minu palge kõrval!“ (2Ms 20:3-4).

Uus Testament rajaneb sellel sõnumil, ent sinna lisandub sõnum, et Jeesus, kelles Jumal inimkonna endaga lepitab, on Jumala Poeg ja Jumal:

„Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses: kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne“ ( Fl 2:5-6).

* * *

„Sest temas elab kogu jumalik täius ihulikult“ ( Kl 2:9).

Ka Pühast Vaimust kõneldakse Piiblis kui iseseisvast isikust:

„Jeesus ütleb: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees“ ( Jh 14:17).

* * *

„Aga Lohutaja, Püha Vaim, kelle Isa saadab minu nimel, tema õpetab teile kõik ja tuletab teile meelde kõik, mida mina teile olen öelnu“ ( Jh 14:26).

Kolmainu Jumal tähendab üht Jumalat, kes on samaaegselt kolm erinevat persooni ehk isikut. Ei ole seega kolme erinevat jumalat nagu näiteks paljude jumalatega kreeka mütoloogias, kes omavahel kaklevad ja muidu arveid klaarivad. Samas ei ole ka Jumal Isa, Poeg ja Püha Vaim sama Jumala erinevad seletused vaid tegemist on erinevate isikutega.

Iirimaa misjonär püha Patrick seletas keltidele kolmainsust ristikheina lehe abil, kus on kolm erinevat leheharu, kuid samas on üks terviklik leht. Veel on seletuseks võetud vesi, mille valem on H2O, kuid mis võib olla nii tahke, vedel, kui aur.

Kolmainsuse isikuid on eristatud ka nende tegude abil: Isa – Looja, Poeg – Lunastaja, Püha Vaim – Pühitseja. Seejuures aga rõhutatakse siiski, et kõik isikud toimivad koos.

Keskaja suurim filosoof ja teoloog Toomas Aquino’st on tõdenud: „Meie jumalatunnetuse kõrgeim tipp seisneb teadmises, et Jumal ületab kõik, mida me Temast mõelda suudame.“

Õp Arne Hiob mõtiskleb kolmainupüha üle nõnda:

Palve kolmainupühal

Kõigeväeline Jumal, kes Sa elad pühaduses ja kõrguses, oma loodut Vaimu läbi uuendad ja juhatad ning Kristuses oma kirkust ilmutad: puhasta meid kartustest ja kahtlustest ning tee meid väärilisteks Sind teenima, kes Sa koos Pojaga ja Püha Vaimuga, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesest ajast igavesti.


Õp Enn Auksmanni mõtisklus kolmainupühal 2020

Vaata lisaks: