Kristlaste ühtsuse palvenädal 18.-25. jaanuaril 2024

Kristlaste ühtsuse palvenädal 18.-25. jaanuaril 2024

Igal aastal 18.–25. jaanuaril kutsutakse üle maailma palvetama kristlaste ühtsuse eest. Need kuupäevad lepiti kokku 1908. aastal. Sel ajal tulevad kristlased erinevatest kirikutest kokku üheskoos palvetama. 

Alates 1968. aastast teevad palvenädala ettevalmistusi Kirikute Maailmanõukogu Usu ja Kirikukorra Komisjon ning Vatikani Kristliku Ühtsuse Edendamise Dikasteerium üheskoos. Päevakohaste materjalidega saab tutvuda aadressil http://www.christianunity.va/.

2024. aasta juhtmõtted paluti ette valmistada Burkina Faso oikumeenilisel töörühmal Lääne-Aafrikas ja nad valisid teemaks „Armasta Issandat, oma Jumalat … ja oma ligimest nagu iseennast“ (Lk 10:27). Burkina Faso 21 miljonist elanikust tunnistab 64% islamit, 26% ristiusku ja 9% Aafrika traditsioonilisi usundeid. Olukorras, kus erinevad religioonid puutuvad kokku ühiskonnas ning sageli ühes ja samas perekonnas, edastavad Burkina Faso kristlased sõnumi: „Armastus on ristiusu DNA!“ Jumal on armastus ja see armastus on teinud meidki üheks. Jumal on maailma nõnda armastanud, et on andnud oma Poja (Jh 3:16) ja meie, ristirahvas, ilmutame Tema armastuse olemust maailmas seeläbi, et armastame üksteist (Jh 13:35). 

Sageli vaieldakse selle üle, kus on ligimesearmastuse piirid. Kas ligimene, keda Jumal käsib armastada, on minu perekonna liige, usu- ja mõttekaaslane? Kas see on ka võõras – soovitu või soovimatu? 

Jeesus vastas sellele küsimusele tähendamissõnaga halastajast samaarlasest. Kirikuisad nagu Origenes, Klemens Aleksandriast, Johannes Kuldsuu ja Augustinus tõlgendasid seda tähendamissõna Jumala suure päästeplaani valguses. Mees, kes tuleb alla Jeruusalemmast, on nagu Aadam – kogu inimkonna esindaja – ja kes, nagu laskudes paradiisist siia ohtlikku maailma, langebki röövlite kätte. Siis aga ligineb Kristus, see Halastaja, kes aitab poolsurnud meest, seob ta haavad ja viib öömajale. Ta maksab kinni ravikulud ja ta lubab tulla tagasi. Kirikuisad nägid selles öömajas Kristuse kirikut ning halastaja samaarlase ettehooldes Kristuse tagasituleku tõotust.

Kristlased jäljendavad Kristust. Nad on kõigi inimeste teenistuses nagu halastaja samaarlane, kes näitab armastust tegudega. Ometi pole seda lihtne teha tänapäeva maailmas, kus rahvad ja riigid sõdivad ning ligimesearmastuse kaunis idee tundub realiseerimatu. Hirmust, mis seda iganes põhjustab, jäetakse abivajaja maha, nii nagu seda tegid leviit ja preester tähendamissõnas. 

Jeesus teab, et Jumala rahvas on oma pühas kutsumuses tugevam siis, kui see rahvas on ühtne. Jeesus palvetab, et „kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud“ (Jh 17:21). Sellel palvenädalal ühinevad kristlased sama palvega – et nad ei võõristaks üksteist, et nad ei kaotaks lootust tõe ja õiguse teenistuses, et nad leiaksid tahet ja võimalusi töötada üheskoos Issanda misjonis. Ja et selgelt mõista – kõige keskmes on armastus.

Palvetagem üheskoos:

Armuline Jumal, me tuleme Sinu ette kahetsuses, kui me ei ole osanud ligimest õigesti armastada, tähele panna ja teenida. Me tunnistame Sulle oma isekad mõtted, sõnad ja teod. Avarda meie süda ja uuenda meie vaim, et me märkaksime ja hindaksime kõiki inimesi, vaeseid ja rikkaid, omi ja võõraid, lihtsaid ja keerulisi, usklikke ja uskmatuid. Luba, et me tunneksime ära, mis on Sinu tahe meie kõigi jaoks.

Halastaja Jumal, me pöördume Sinu poole koos nendega, kes on kannatustes, viletsuse keskel ja leinas. Juhata meid nutma koos nutjatega. Õpeta meid elama nende kõrval, kes ei suuda tunda rõõmu, sest on kaotanud oma kõige armsama, luba meid osaleda Püha Vaimu lohutusena seal, kus kohtumine surma saladusega on võtnud tahte näha tulevikku. Aita meil püsida ustavad, kui meeleheide varjutab lootuse. Aita meil leida Sinu ligiolu saladus valude keskel.

Armastav Jumal, me täname Sind kõigi eest, kes on läbi aegade viinud kõike maailma lootuse sõnumit, mis on Kristuses Jeesuses. Me täname nende eest, kes seda täna teevad ja palume nende tööle Sinu õnnistust. Luba, et ka meie oleksime Sinu tunnistajad seal, kuhu Sa meid saadad ja et me oskaksime aidata oma ligimestel Sind ja Sinu armastuse päästvat väge tundma õppida.

Meeldib 1