Eesti naised: emaroll on elus tähtsaim

Eesti naised: emaroll on elus tähtsaim

Kolme neljandiku naiste arvates on emaks olemine naise elus kõige tähtsam roll, selgus emadepäeva eel läbi viidud avaliku arvamuse küsitlusest. Ühtlasi leiab 86 protsenti emadest, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Oma emaga on heades või pigem heades suhetes 83 protsenti Eesti naistest.

Üle-eestilisest küsitlusest selgus, et ideaalsete tingimuste korral sooviks 51 protsenti naistest näha oma peres kasvamas vähemalt kolme last. Sarnase tulemuse andis ka varasem, Tartu Ülikooli 2014. aastal läbi viidud naiste tervise uuring. Eesti sündide statistika näitab aga, et tegelikult saab elu jooksul kolme või enama lapse emaks umbes veerand naistest. Küsitlustulemuste kohaselt soovivad keskmisest sagedamini kolme või enama lapse emaks saada kõrgharidusega naised.

Lisaks emadust puudutavale uuriti hinnanguid paarisuhtele ning mehe rollile perekonnas. Küsitlus näitas, et valdav enamus Eesti naisi elab õnnelikus paarisuhtes – 89 protsenti naistest hindasid enda paarisuhet õnnelikuks või pigem õnnelikuks. Usk suhte püsimajäämisesse kasvab koos vanusega – kui 18-24-aastastest uskus surmani kokkujäämisesse 58 protsenti, siis 65-aastastest ja vanematest koguni 95 protsenti.

Pea kõik Eesti emad leiavad, et mehel on pereelus tähtis roll. Nii arvab 95 protsenti emadest.

Rahvastikubaromeetri küsitluse tellis Pere Sihtkapital SA, läbiviija oli uuringufirma Norstat. Küsitlus põhines üle-eestilisel esinduslikul juhuvalimil ning viidi läbi aprillikuus eesti- ja venekeelse internetiküsitlusena. Vastused saadi kokku kahelt tuhandelt 18-aastaselt ja vanemalt naissoost Eesti elanikult. Uuringutulemuste põhjalikum raport on koostamisel.

Lisa kommentaar